Dokumenty i opłaty

Dokumenty i opłaty

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności, dokumentów niezbędnych do jej dokonania oraz związanych z nią opłat uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, jak również drogą telefoniczną bądź mailową.

Ze względu na rodzaj i treść zamierzonej czynności oraz stan prawny i faktyczny konkretnej sprawy zakres wymaganych dokumentów jest ustalany indywidualnie. Przy każdej jednak czynności Klient powinien okazać Notariuszowi dokument stwierdzający Jego tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty stanowiące podstawę dokonania czynności powinny być dostarczone do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania tak, aby Notariusz mógł dokonać ich weryfikacji. Na potrzeby przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające są kopie dokumentów, zaś ich oryginały powinny zostać powinny zostać przedłożone Notariuszowi najpóźniej przy dokonywaniu czynności.

Za dokonanie czynności notarialnych Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów oblicza i pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), które następnie odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli w akcie notarialnym został zamieszczony wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, którą przekazuje sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania wniosku o wpis
w księdze wieczystej.