Czynności notarialne

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, umowy przedwstępne, warunkowe, umowy spółek, testamenty, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ustanowieniu hipoteki lub służebności);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz udzieli Państwu wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej oraz zaproponuje rozwiązania prawne mające na celu zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron, a także innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych oraz porad notarialnych Notariusz udzieli Państwu bezpłatnie.